Rekrutacja

grafika z dokumentemREKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W SYCOWIE ORAZ GRUP PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

Szanowni Rodzice!

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025.

 1. Do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane są dzieci:
  a. 7-letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  b. 6-letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900)).
 2. Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu elektronicznego: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/sycow
 3. Szczegóły postępowania są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Syców.
 4. Przyjęcie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły odbywa się z urzędu na podstawie zgłoszenia. Wypełnione i podpisane zgłoszenie rodzic składa do szkoły obwodowej. Do zgłoszenia dołącza oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 5. Zgłoszenie można pobrać i wydrukować po wypełnieniu danych w systemie elektronicznym. Wszelkie dokumenty są dostępne na stronie elektronicznego systemu naboru w zakładce pliki do pobrania.
 6. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem danej szkoły ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wypełniają wniosek o przyjęcie. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria ustawowe (załącznik nr 1) oraz kryteria określone przez organ prowadzący (załącznik nr 4) (Uchwała Nr XXXV/239/2017 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Syców dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów (załączniki zamieszczone w zakładce dokumenty do pobrania w elektronicznym systemie naboru).
 7. Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 1176/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których Gmina Syców jest organem prowadzącym (załącznik nr 2) (załącznik zamieszczony w zakładce dokumenty do pobrania w elektronicznym systemie naboru).
 8. Wnioski i zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w terminie 6 maja 2024 r. – 16 maja 2024 r.
 9. Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w każdej szkole podstawowej.

 

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W SYCOWIE:

Ulica: 1 Maja, Al. 15-lecia, Aleja nad Wałem, Generała Bema, Błękitna, Borowa, Henryka Brodatego, Bolesława Chrobrego, Leszka Czarnego, Dąbrówki, Gajowa, Garncarska, Graniczna, Grzybowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Leśna, Kaliska nr 2,3,6, Kasztanowa, Kępińska, Komorowska, Kolejowa (numery przed drogą S8 od strony Sycowa), Kościelna, Kościuszki, Ks. Gorczycy, Ks. Rudy, Bolesława Krzywoustego, Władysława Łokietka, Mieszka I, Młyńska, Kazimierza Odnowiciela, Ogrodowa, Okrężna, Parkowa, Partyzantów, Pogodna, Pawłówek, Piastowska, Plac Królowej Jadwigi, Plac Wolności, Henryka Pobożnego, Polna, Powstańców, Pułaskiego, Henryka Probusa, Słoneczna, Sportowa, Strefowa, Kazimierza Sprawiedliwego, Szkolna, Szosa Kępińska, Bolesława Szczodrego, Środkowa, Tęczowa, Turkusowa, Wałowa, Waryńskiego, Kazimierza Wielkiego, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wrocławska, Zielona, Zwycięzców, Zawada, sołectwo Komorów

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025.

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do naszego publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Syców składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do 11 marca 2024 r.
 2. Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu elektronicznego: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/sycow
 3. Szczegóły postępowania są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Syców.
 4. Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli określone są w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900)(załącznik zamieszczony w zakładce dokumenty do pobrania w elektronicznym systemie rekrutacji) (załącznik nr 1).
 5. Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa Uchwała nr XVII/138/2020 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców (załącznik nr 5):

  Lp.

  Nazwa kryterium

  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

  Liczba punktów

  1

  Kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym

  Odpowiednio:

  • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu;

  • zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej;

  • zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;

  • wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  • informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;

  • zaświadczenie o byciu płatnikiem podatku rolnego, od gruntów  gospodarstwa rolnego;

  32 pkt

  2

  Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym

  Odpowiednio:

  • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu;

  • zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej;

  • zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;

  • wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  • informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;

  • zaświadczenie o byciu płatnikiem podatku rolnego, od

  15 pkt za każdego z rodziców (prawnych opiekunów)

  3

  Kandydat, którego rodzice (prawni opiekunowie) złożyli w Urzędzie Skarbowym w Oleśnicy roczne zeznanie podatkowe za rok poprzedzający rok szkolny, na który jest prowadzony nabór

  Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania podatkowego, lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO)

  10 pkt

  4

  Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola

  Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata do przedszkola

  8 pkt

  5

  Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola

  Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata do przedszkola

  4 pkt

  6

  Liczba zadeklarowanych we wniosku o przyjęcie do przedszkola godzin pobytu kandydata powyżej 8 godzin dziennie

  Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata do przedszkola

  1 pkt za każdą godzinę

 6. Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 1176/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których Gmina Syców jest organem prowadzącym (załącznik zamieszczony w zakładce dokumenty do pobrania w elektronicznym systemie naboru) (załącznik nr 2).
 7. Wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w terminie 6 maja 2024 r. – 16 maja 2024 r.
 8. Ofertę rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w każdym przedszkolu.

Jeśli mają Państwo jakieś dodatkowe pytania lub chcielibyście Państwo porozmawiać z nami, zapraszamy do kontaktu. Dane kontaktowe są podane w zakładce kontakt.

ZAPRASZAMY!

 

 


Szkoła Twoich marzeń!