Dla rodziców

dokumentMISJA SZKOŁY

 

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”

/Jan Paweł II/

Zespół Szkolno-Przedszkolny jest placówką, która podąża za zmianami i dostosowuje się do wymogów współczesności, nie zapominając o historii i tradycjach, które są fundamentem budowania tożsamości każdego człowieka. Edukacja w Zespole jest prowadzona w duchu poszanowania kultury, tradycji, historii naszej ojczyzny, regionu, wartości rodzinnych oraz zrozumienia i szacunku dla drugiego człowieka.

Dbamy o wielopłaszczyznowy rozwój ucznia i wychowanka oparty na uniwersalnych wartościach oraz naukach patrona. Łączymy nowoczesność, rozwój technologiczny z ciekawością świata, nauką języków obcych oraz rozwijaniem kompetencji społecznych i aktywności obywatelskiej. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić każdemu dziecku wszechstronny rozwój, wyposażyć w potrzebę zdobywania wiedzy oraz umiejętność jej wykorzystania, tak aby w maksymalny i efektywny sposób wykorzystały swój potencjał. Rozwijamy u wychowanków kompetencje kluczowe, które wspierają rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i pozwalają osiągnąć szeroko rozumiany sukces, zarówno w przedszkolu i szkole, ale także w życiu dorosłym. Przez dobór odpowiednich treści, metod i form kształtujemy u podopiecznych wartości moralne, odpowiedzialność, uczciwość oraz poczucie wspólnoty z ludźmi, swoim miastem, województwem i krajem.

 

Zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa i sprzyja rozwojowi ich indywidualnych zainteresowań. Wspomaga dzieci z trudnościami edukacyjnymi. Przygotowuje ucznia do dalszej edukacji i życia we współczesnym świecie z poszanowaniem demokratycznych wartości oraz praw dziecka i dorosłego człowieka. Promuje sprawność fizyczną, zdrowy i ekologiczny styl życia. Kształtuje przynależność regionalną i europejską, pielęgnuje przywiązanie do tradycji. Systematycznie prowadzi działania mające na celu monitorowanie i diagnozowanie osiągnięć uczniów. Jest nowoczesna z bogatym zapleczem dydaktycznym.

Szkoła jest otwarta na współpracę z rodzicami, środowiskiem lokalnymi instytucjami wspierającymi rozwój dziecka. Wspiera rodziców w procesie wychowania.

 

WIZJA SZKOŁY

Zasadniczą wizją jest Zespół Szkolno-Przedszkolny, który:

  • kultywuje tradycje, ale i wdraża wyzwania nowoczesnej szkoły,
  • każdego wychowanka traktuje jako indywidualną jednostkę, szanuje jego potrzeby i możliwości,
  • współpracuje z rodzicami i innymi partnerami na zasadach dialogu i obustronnej podmiotowości,
  • dokłada starań, aby budowany przez społeczność szkolną wizerunek zespołu był innowacyjnym wyrazem oczekiwań i wymagań współczesnej edukacji, wychowania i opieki,
  • posiada odpowiedzialną i kompetentną kadrę, która wzajemnie sobie pomaga, dzieli się doświadczeniem, działa w placówce i poza nią,
  • dokłada starań, aby stworzyć swoim wychowankom bezpieczne, higieniczne i estetyczne warunki rozwoju i nauki, tak aby każdy dzień w placówce był połączeniem przyjemnego z pożytecznym i wywoływał potrzebę powrotu,
  • pomysłami i innowacyjnym podejściem do edukacji i wychowania uczy dzieci przeżywania codziennych radości,
  • na co dzień promuje zdrowie, dobry humor i ustawiczną pracę nad sobą.

 

Harmonogram zebrań z rodzicami oraz terminów wystawiania ocen proponowanych i zagrożeń

SP3

Data Temat Uwagi
14.09.2021r. Zebranie organizacyjne -
14.12.2021r. Zebranie wychowawcze -
04.01.2022r. Wystawienie zagrożeń oraz ocen proponowanych Wychowawcy powiadamiają rodziców o zagrożeniach
15.02.2022r. Zebranie semestralne -
24.05.2022r. Zebranie wychowawcze -
31.05.2022r. Wystawienie zagrożeń oraz ocen proponowanych Wychowawcy powiadamiają rodziców o zagrożeniach

 

PP4

Data Temat Uwagi
14.09.2021r. Zebranie organizacyjne -
15.02.2022r. Zebranie semestralne -
31.05.2022r. Zebranie wychowawcze -

dzieci

przedszkole

stos dokumentów

Dokumenty do pobrania

podręcznik

wykaz podręczników