Deklaracja dostępności

wypełnianie dokumentówZespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp3sycow.pl/

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona nie była aktualizowana

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dla strony www.sp3sycow.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.sp3sycow.pl spełnia wymagania w 95,57%. Test wykazał następujące nieprawidłowości:

  • Elementy nie mają wystarczającego kontrastu kolorów (32 zdjęcia)

  • Linki nie zawiera treści ani tytułu (4 linki)

  • Linki o tej samej nazwie mają podobny cel (2 linki)

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-05-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. o. dyrektora zespołu – p. Monika Janiszyn, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 785 51 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie korzysta z dwóch budynków. Jest to budynek główny mieszczący się przy ul. Kościelnej 3; 56-500 Syców oraz sala gimnastyczna przy al. Nad Wałem 8

ul. Kościelna 3 – budynek główny

Do budynku głównego prowadzą 3 wejścia: główne – od ul. Kościelnej, boczne – od al. Nad Wałem oraz z tyłu budynku – od boiska szkolnego. Do wejścia głównego prowadzi podjazd, z którego mogą skorzystać osoby niepełnosprawne. Do wejścia bocznego i tylnego prowadzą schody. Schody przy wejściu tylnym mają obniżoną wysokość stopni.

Sekretariat szkoły znajduje się na parterze budynku głównego. Należy przejść korytarzem do nowej części budynku.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia mieszczące się na parterze budynku. Do pozostałych pomieszczeń prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Budynek posiada jedną toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada własnego parkingu. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych.

al. Nad Wałem 8 – sala gimnastyczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia z poziomu gruntu. Wejście główne prowadzi do pomieszczeń Sali gimnastycznej oraz do klatki schodowej do pomieszczeń znajdujących się nad salą.

Wejście boczne prowadzi do klatki schodowej prowadzącej do pomieszczeń znajdujących się nad salą.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia oraz sala gimnastyczna wraz z sanitariatami. W budynku nie ma windy.

Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do obu budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W budynkach nie ma pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niewidomych.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani w formie on-line.

 

 

 


Szkoła Twoich marzeń!